Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
    
  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, společnosti POL-SKONE CZ s.r.o., IČ: 28790545, DIČ: CZ28790545, se sídlem: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1688/5, PSČ 50002, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 27656, jakožto prodávajícího (dále jen „ prodávající“ a kupujícího, kterým mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé, fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (dále jako „kupující“ či „zákazník“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o dílo (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“) ve vztahu ke zboží, tj. výrobkům, které jsou uvedeny v katalogu prodávajícího názvem a číselným kódem, či uvedené na webové stránce prodávajícího dostupné na internetové adrese www.pol-skone.cz (dále jen „internetový obchod“ či „eshop“), jakož i jiným výrobkům, které na základě objednávky (poptávky) dodá prodávající zákazníkovi (dále jen „zboží“), uzavřené prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu způsobem popsaným v těchto VOP.

  3. Zákazníkem a kupujícím se rozumí každý návštěvník eshopu, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku zboží, či s prodávajícím jinak uzavřel smlouvu.

  4. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro prodávajícího závazné pouze za předpokladu, že je prodávající písemně uzná.

  5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  6. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.

  7. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  8. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
  9. Provozovatelem eshopu (také prodávajícím) je:

   POL-SKONE CZ s.r.o.
   IČ: 28790545
   DIČ: CZ28790545
   se sídlem: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1688/5, PSČ 50002
   zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové , složka C 27656
   kontaktní údaje: Leoš Vágner
   e-mail: info@pol-skone.cz
   telefon: +420 778 700 714
   web: www.pol-skone.cz

   Zákon o elektronické evidenci tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Informace o zboží a cenách

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3. . V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. . Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese eshopu, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

  2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
   • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

  4. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

  5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  6. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

  9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

  10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

  11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

  12. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávajícího zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

  13. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

  14. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
    
   • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, případně je-li tak dohodnuto s kupujícím; Za zálohu se dle těchto VOP považuje platba na kupní cenu před odevzdáním zboží. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době.
   • prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
   • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
   • smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archívu prodávajícího,
   • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Zákaznický účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to stránky eshopu umožňují, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek eshopu.

  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

  6. . Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. Platební podmínky a dodání zboží

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
    
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43-6751820277/0100, vedený u Komerční Banky,
   • bezhotovostně platební kartou,
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány go-pay

  2. V případě úhrady ceny bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li tento uveden. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4. . Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

  6. Veškeré ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany prodávajícího až do okamžiku uzavření smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.

  7. Cenu prodávající v nabídce uvádí v CZK.

  8. Zboží je kupujícímu dodáno:
   • na adresu určenou kupujícím objednávce
   • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
   • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

  9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

  10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží na stránce eshopu během objednávání zboží a jsou dále uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  14. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání se zbožím, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu prodávajícího vyloučeno.

  15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  16. . Prodávající je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Prodávající není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

  17. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

  18. Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých prodávajícímu vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.

  19. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  20. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  21. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů. Tato lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, není-li v těchto VOP či občanském zákoníku stanoveno jinak.

  2. Při koupi zboží končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
    
   1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo,
   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  3. Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Kupující v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží označené na webové stránce jako „zakázková výroba“ prodávané prodávajícím přes webové rozhraní obchodu je individuálně sestavené či vyrobené podle požadavku kupujícího a/nebo přizpůsobené prodávajícím osobním potřebám kupujícího, např. proto, že si kupující individuálně na míru vybral rozměry dveří, materiál, typ kování apod. Zboží, označené „zakázková výroba“ je zhotovováno přímo na zakázku pro jednotlivého kupujícího dle jeho požadavku, tedy vyrobeno podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, a proto od kupní smlouvy na dodávku tohoto zboží nelze odstoupit

  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.

  5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující, který je spotřebitelem, o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem či osobně v kamenném obchodě). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1688/5, PSČ 50002, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pol-skone.cz.

  6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu, který je spotřebitel, bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu, který je spotřebitelem, přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  8. Jestliže kupující, který je spotřebitelem, zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  12. . Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Práva z vadného plnění

  1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    

   Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

   1. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je zboží vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
   3. je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
    1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
    2. ) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
    3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
    4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).Je-li kupující spotřebitelem, pak projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  3.  Ustanovení článku čl. VII odst. 6 VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
  5. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, a dále že vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba první věty tohoto čl. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:
   1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od kupní smlouvy.

  7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku VII odst. 10. VOP.

  8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  9. Je-li kupující spotřebitelem, uplatní se ve vztahu k právům z vad ustanovení uvedená v tomto čl.

   Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

   Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

   Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

   K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
   Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.

   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
    
   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

   Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůželi zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
    
   1. Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží
   2. Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady
   3. Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. Prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

   Vadou zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
  10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v kamenné prodejně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu či na níže uvedený e-mail:

   POL-SKONE CZ s.r.o.
   IČ: 28790545
   DIČ: CZ28790545
   se sídlem: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1688/5, PSČ 50002
   e-mail: info@pol-skone.cz
   telefon: +420 778 700 714
   V rámci reklamace je zákazník povinen uvést:
   1. řádné označení zákazníka, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,
   2. jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
   3. v písemném potvrzení datum činění reklamace vady,
   4. identifikaci zboží, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu, faktury nebo jiného obdobného dokumentu),
   5. popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,
   6. jaké právo z vadného plnění si zvolil.
   Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

   Požádá-li o to kupující, který je spotřebitelem, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

   Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení kupujícímu, který je spotřebitelem, srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího - který je spotřebitelem - která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
    
  11. Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující, který je spotřebitelem, požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informací; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

  12. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny

  13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě kupujícího, který je spotřebitelem, vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Uplynutí této lhůty má za následek vznik práva kupujícího – spotřebitele na to, aby od smlouvy odstoupil nebo požadoval přiměřenou slevu.

  14. Prodávající je povinen vydat kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

   Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující na následujících kontaktech:

   e-mail: info@pol-skone.cz
   telefon: +420 778 700 714

  15. Zboží z eshopu je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

   Prohlédl zásilku před dopravcem.

   V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese eshopu. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

  16. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:
    
   1. na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí
   2. na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem servisu
   3. na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,
   4. na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není prodávajícím ovlivnitelný.
   5. na vady vzniklé z důvodu, že předmět plnění byl instalován do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na předmětu plnění byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, prodávající či poskytovatel servisu.

  17. Zjistí-li prodávající nebo poskytovatel servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost z vad, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb prodávajícího, resp. poskytovatele servisu.
 8. Doručování

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci, není-li v konkrétním případě ve smlouvě či VOP stanoveno jinak, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 9. Osobní údaje

  1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.
 10. Mimosoudní řešení sporů

  1. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že v případě, že mezi nimi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 44
   110 00 Praha 1
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

  2. . Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pol-skone.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Okolnosti vylučující odpovědnost a trvání smlouvy

  1. Odpovědnost prodávajícího či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
    
   1. v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
   2. ) v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

  2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

  3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 12. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. . Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

  3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

  5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  6. Účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto VOP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a OSŘ řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla prodávajícího tj. u Okresního soudu v Hradci Králové.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  8. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí

  9. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, ustanovení VOP, která jsou upravena odchylně od zákona v neprospěch spotřebitele, se na něj nepoužijí.

  10. Přílohu č. 1 VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023
 

Příloha č.1 VOP - Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Odesílatel

Jméno a příjmení: ..........
Bydliště: ..........
(případně e-mail, tel. číslo): ..........

 

Adresát:
POL-SKONE CZ s.r.o.
IČ: 28790545
DIČ: CZ28790545
se sídlem: Hradec Králové - Pražské Předměstí, Foerstrova 1688/5, PSČ 50002

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ………._________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)